Půjčovna

Naše malá úzce specializovaná půjčovna zahradní techniky v Jinačovicích nabízí nářadí a stroje pro údržbu nebo založení vašeho trávníku a zahrady.

Informace o dostupnosti, termínech a rezervace výpujček provádějte telefonicky na telefonním čísle:

+420 603 297 305 

 

Otevírací doba:

Pondělí - pátek:

výpujčky 8:00 - 9:00 (po telefonické domluvě)

vrácení 17:00 - 18:00 (po telefonické domluvě)

Sobota, neděle:

výpujčky po telefonické domluvě

vrácení   po telefonické domluvě

 

Jednotlivé stroje a nástroje z naší půjčovny najdete v podsekcích:

- Pro zakládání trávníku

- Pro údržbu trávníku 

- Pro sekání trávníku 

- Pro údržbu zahrady

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY

 

Povinnosti nájemce: 
1.    Seznámit se způsobem obsluhy a údržby a při jakémkoliv neporozumění si vyžádat informace od provozovatele půjčovny. 
2.    Pečovat o to, aby na pronajatém nářadí(stroji) nevznikla škoda.
3.    Při práci s nástroji používat předepsané ochranné pomůcky(nejsou součástí zapůjčené věci).
4.    Přerušit práci po zahřátí stroje nad povolenou provozní teplotu, dokud stroj nevychladne.
5.    Udržovat nástroje v čistém stavu.
6.    Nevystavovat nářadí a stroje trvale vlhkosti.
7.    Při jakékoliv závadě na svěřeném zařízení ji neprodleně hlásit půjčovně.

 

Nájemce se zavazuje: 
1.    Neprovádět jakékoliv zásahy do vnitřní části stroje vč. elektrické instalace a připojovacího kabelu. 
2.    Nepoužívat stroje pro práci ve vodě, vlhku a výbušném prostředí, nebo jiném nevhodném prostředí.
3.    Používat pro elektrické připojení takový zdroj a prodlužovací kabely, odpovídající platným technickým normám a předpisům.

 

Další ujednání: 
Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy stvrzuje, že byl seznámen s obsluhou svěřeného stroje, že byl poučen o práci s elektrickým nářadím a první pomocí při úrazu elektrickým proudem. Dále tímto podpisem potvrzuje, že zapůjčené nářadí zkontroloval, že mu bylo předvedeno v chodu a že při tomto úkonu neshledal žádné závady ani poškození. 

Nájemné je stanoveno platným ceníkem. Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že s tímto ceníkem seznámen. Při výpůjčce delší 14-ti dnů pronájmu je nájemce povinen na vyzvání předložit nářadí půjčovně ke kontrole a uhradit vzniklé nájemné.

Nájemné je účtováno za jeden kalendářní den daný otevírací dobou půjčovny:

 

Pondělí - pátek:

výpujčky 8:00 - 9:00 (po telefonické domluvě)

vrácení 17:00 - 18:00 (po telefonické domluvě)

Sobota, neděle:

výpujčky po telefonické domluvě

vrácení   po telefonické domluvě

 

V případě prodlení s úhradou ceny za odebrané zboží a služby pronajímatele je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1 % denně z dlužné částky.

V případe poškození stroje, či opotřebení stroje neodpovídajícího stavu stroje při vypůjčení a přiměřenému opotřebení za dobu výpůjčky, se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli aktuální pořizovací cenu poškozených, ztracených či odcizených předmětů, respektive skutečné náklady na jejich opravu. Toto vyrovnání se provede neprodleně při vrácení předmětu pronájmu odpočtem příslušné částky ze složené kauce.

Za běžné opotřebení je považováno:

- u vertikutátoru opotřebení nožů se zkrácením jejich délky o méně než 0,5mm. Měřeno na dvou krajních dvojnožích od středu otáčení, sečteno a zprůměrováno. Každých započatých 0,5 mm délky vert. nožů  70 Kč

- u motorového rotavátoru opotřebení kultivačních nožů do 1mm. Měřeno na označených nožích od kraje značky po konec nože, sečteno a zprůměrováno. Každý započatý 1 mm nad běžné opotřebení nožů 150 Kč

 

Nájemce za celou dobu pronájmu odpovídá za poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu věci. Nájemce není oprávněn dát předmět pronájmu do pronájmu třetí osobě.

Pronajímatel je oprávněn při porušení kterékoliv z podmínek „Provozního řádu půjčovny“ ze strany nájemce odstoupit okamžitě od Nájemní smlouvy.

Nájemce vrátí předmět pronájmu v provozovně pronajímatele Jinačovice 264, 66434, řádně očištěný, s předvedením bezchybného chodu, včetně všech jeho osučástí a příslušenství.

Při nedodržení dohodnutého termínu vrácení se nájemci účtuje pokuta ve výši ceny pronájmu za den s přirážkou 20% a násobku počtu dní ode dne řádného termínu vrácení půjčeného předmětu(minimálně však 1 den).


Půjčovní řád je nedílnou součástí nájemní smlouvy.

Ceny půjčovného jsou uvedeny bez DPH.

V Brně dne 6.4.2014

 

Ing. Michal Volejník

Jinačovice 264

66434

IČ: 75858231

DIČ: CZ8012023866

 

Více o počasí


Tygrik
© 2012 - 2019  Green Greeninfo@greengreen.czJste 118272 návštěvník.